• Dolar Alış 6.7124TL
 • Dolar Satış 6.6857TL
 • Euro Alış 7.2518TL
 • Euro Satış 7.2228TL
Reklam
Reklam

PROFİL MASA İSKELETİ, PLEKSİ VE ELEKTRİK MALZEMELERİ ALIMI

Reklam
, 0 Yorum

ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI MERKEZ ATÖLYESİNE PROFİL MASA İSKELETİ, PLEKSİ VE ELEKTRİK MALZEMELERİ ALIMI

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ

 

MERKEZ ATÖLYESİNE PROFİL MASA İSKELETİ, PLEKSİ VE ELEKTRİK MALZEMELERİ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                     : 2020/29807

1-İdarenin

 1. a) Adresi : ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜK Bİ-                                                         NASI FATIH MAHALLESI 726 SOKAK NO:2 24100 ERZİNCAN                                                                        MERKEZ/ERZİNCAN
 2. b) Telefon ve faks numarası : 4462266666 – 4462266690
 3. c) Elektronik Posta Adresi : imidb@erzincan.edu.tr

ç) İhale dokümanının                    :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

görülebileceği internet adresi (varsa)

2-İhale konusu malın

 1. a) Niteliği, türü ve miktarı : 4 Kalem Profil Masa İskeleti 4 Kalem Pleksi Malzemesi 4                                                                Kalem Elektrik Malzemesi

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulu-                                                                    nan idari şartnameden ulaşılabilir.

 1. b) Teslim yeri : Malzemeler Başbağlar Mahallesi Erzincan Binali Yıldırım Üni-                                                     versitesi Rektörlüğü Sağlık Yüksekokulu Kampüsü içerisinde                                                                                    bulunan Merkez Mobilya Atölyesine teslim edilecektir.
 2. c) Teslim tarihi : Sözleşme imzalaması müteakip işe başlama yazısının tebli-                                                   ğinden itibaren 40 gün içerisinde teslim edilecektir.

3- İhalenin

 1. a) Yapılacağı yer : Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali                                                         İşler Daire Başkanlığı İhale Odası
 2. b) Tarihi ve saati : 31.01.2020 – 15:00
 3. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

 1. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin 3. Kısım Elektrik Malzemesi kısmında %15(On Beş ) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
 2. İhale dokümanının görülmesi:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

 1. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
 2. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

 1. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 2. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
 3. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
 4. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Basın No:530                     Yayın Tarihi: 22.01.2020

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

SOSYAL MEDYADA TAKİP EDİN
error: Bu içeriğin tüm hakları erzincannet.com.tr\'ye aittir.
ankara escort ankara escort bayan escort bayan porno izle ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort