• Dolar Alış 6.7597TL
 • Dolar Satış 6.7328TL
 • Euro Alış 7.3495TL
 • Euro Satış 7.3201TL
Reklam
Reklam

PERSONEL ÖZLÜK İŞLERİ OTOMASYONU VE EK DERS MODÜLÜ SATIN ALINACAKTIR

Reklam
, 0 Yorum

ÖĞRENCİ İŞLERİ OTOMASYONU YAZILIMI, PERSONEL ÖZLÜK İŞLERİ OTOMASYONU VE EK DERS MODÜLÜ SATIN ALINACAKTIR

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ

ÖĞRENCİ İŞLERİ OTOMASYONU YAZILIMI, PERSONEL ÖZLÜK İŞLERİ OTOMASYONU, EK DERS MODÜLÜ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/708103

 

1-İdarenin
a) Adresi : ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜK BİNASI FATİH MAHALLESİ 726 SOKAK NO:2 24100 ERZİNCAN ERZİNCAN MERKEZ/ERZİNCAN
b) Telefon ve faks numarası : 4462266666-11423 – 4462266677
c) Elektronik Posta Adresi : bidb@erzincan.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 Adet Yazılım (15 Adet Modül)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörlüğü Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
c) Teslim tarihi : İşin süresi sözleşme imzalandıktan sonra işe başlama yazısının tebliğinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörlüğü Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Fatih Mah. 726.Sok. ERZİNCAN
b) Tarihi ve saati : 31.01.2020 – 14:00
 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
  4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
  4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
  4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
  4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
  4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İstekliler  “Teknik Şartnameye Cevap Belgesi” adı altında İdarece hazırlanan ve ihale dokümanı ekinde verilen EK-1 Form doldurulacak, teknik şartnamedeki maddelere sırasıyla ayrı ayrı “UYGUNDUR” ya da “UYGUN DEĞİLDİR” şeklinde cevap verilecektir. Cevap verilmeyen maddeler, “UYGUN DEĞİLDİR” şeklinde değerlendirilecektir. Teknik şartnameye cevap belgesi adı altında düzenlenecek EK-1 Form firma kaşeli ve firma yetkilisi tarafından imzalanmış olacak ve teklif zarfı içerisinde sunulacaktır. İstekliler teklif ettikleri Otomasyonların ve Modülün her biri için ayrı ayrı veya bir arada olacak şekilde teknik bilgilerinin yer aldığı katalog, broşür ya da dokümanları firma kaşeli ve firma yetkilisi tarafından imzalanmış olarak teklif zarfı içerisinde sunacaktır. İsteklilerden teklif ettikleri Otomasyonların ve Modülün teknik bilgilerinin yer aldığı katalog, broşür veya dokümanlar ile teknik şartname cevaplarını gösteren EK-1 Formu veya formda istenilen bilgileri yazılı ve imzalı şekilde teklif zarfı içerisinde sunmamaları halinde teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Belgeleri tam ve eksiksiz olan ihalede istenilen tüm yeterlilik kriterlerini sağlayan istekliler tespit edildikten sonra idare tarafından en az 2 (iki) iş günü hazırlık süresi  verilerek Teknik Şartnamede belirlenen hususlar üzerinde demonstrasyon (DEMO) yapılacaktır. Demo ile ilgi şartlar İdari Şartnamenin 47. “Diğer Hususlar” ve teknik şartnamenin 54. “Demo İşlemleri ve Demo İçeriği” maddelerinde belirtilmiştir. 

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Bu ihalede benzer iş olarak yurtiçinde Kamu Kurum ve Kuruluşları veya özel sektörde gerçekleştirilen her türlü Öğrenci Bilgi Sistemi Yazılımı işleri  veya otomasyon yazılım işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörlüğü Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

SOSYAL MEDYADA TAKİP EDİN
error: Bu içeriğin tüm hakları erzincannet.com.tr\'ye aittir.
ankara escort ankara escort bayan escort bayan porno izle ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort