• Dolar Alış 6.8648TL
 • Dolar Satış 6.8374TL
 • Euro Alış 7.7113TL
 • Euro Satış 7.6805TL
Reklam
Reklam

MOTORİN(EURO DİSEL) ALIMI

Reklam
, 0 Yorum

ERZİNCAN T TİPİ KAPALI VE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU MOTORİN(EURO DİSEL) ALIMI

CEZAEVİ MÜDÜRLÜĞÜ-ERZİNCAN T TİPİ KAPALI VE AÇIK ADALET BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

ERZİNCAN T TİPİ KAPALI VE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU MOTORİN(EURO DİSEL) ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/580545

 

1-İdarenin
a) Adresi : GÜMÜŞTARLA KÖYÜ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ CADDE 1 NO: 1 T TİPİ KAPALI VE AÇIK CEZA INFAZ KURUMU MÜDÜRLÜGÜ 24000 ERZİNCAN MERKEZ/ERZİNCAN
b) Telefon ve faks numarası : 4462511235 – 4462511237
c) Elektronik Posta Adresi : ab160890@adalet.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 22000 LİTRE MOTORİN(EURO DİZEL)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : ARAÇLARIN İL İÇİ VE İL DIŞI GÖREVLERİNDE MOTORİN TEMİN ETMELERİ GEREKTİĞİNDEN, TAŞIT TANIMA SİSTEMİ UGULAMASI İLE TÜRKİYENİN TÜM İLLERİNDE YAKIT TESLİMİ YAPABİLECEK VE ERZİNCAN T TİPİ KAPALI VE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU JENARATÖR YAKIT DEPOSUNA DOLUMU YAPILACAKTIR.
c) Teslim tarihi : ARAÇLARIN İL İÇİ VE İL DIŞI GÖREVLERİNDE MOTORİN TEMİN ETMELERİ GEREKTİĞİNDEN, TAŞIT TANIMA SİSTEMİ UGULAMASI İLE TÜRKİYENİN TÜM İLLERİNDE, YILIN HER GÜNÜ VE GÜNÜN HER SAATİNDE YAKIT TESLİMİ YAPILACAKTIR. KURUM JENERATÖRÜ İÇİN İSE YIL İÇERİSİNDE İHTİYAÇ DUYULDUĞU ZAMANLARDA YÜKLENİCİ İLE İRTİBATA GEÇİLEREK İHTİYAÇ MİKTARI KADAR MOTORİN SİPARİŞİ VERİLECEK, SİPARİŞ EDİLEN MOTORİN 10 GÜN İÇERİSİNDE KURUMA GETİRİLEREK TESLİM EDİLECEKTİR.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ERZİNCAN T TİPİ KAPALI VE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU ERZİNCAN
b) Tarihi ve saati : 26.11.2019 – 14:00
 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
  4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
  4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
  4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
  4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 1 (yüzde bir) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ERZİNCAN T TİPİ KAPALI VE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

SOSYAL MEDYADA TAKİP EDİN
error: Bu içeriğin tüm hakları erzincannet.com.tr\'ye aittir.
ankara escort ankara escort bayan escort bayan porno izle ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort