• Dolar Alış 6.8283TL
  • Dolar Satış 6.8011TL
  • Euro Alış 7.5974TL
  • Euro Satış 7.5671TL
Reklam
Reklam

İLAN: RÖLEYE, RESTİTÜSYON, RESTORASYON PROJELERİNİN HAZIRLANMASI VE İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİ ALINACAKTIR

Reklam
, 0 Yorum

 

RÖLEYE, RESTİTÜSYON, RESTORASYON PROJELERİNİN HAZIRLANMASI VE İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİ

ALINACAKTIR

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-16.BÖLGE SİVAS DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İhale Kayıt Numarası                                        :2019/457199

işin Adı                                                            : Tarihi Yuva Köyü Köprüsü. Tarih Balkırı Köyü Köprüsü ve Tarihi İskenderşeyh Köprüsü Röleye, Restitüsyon.                                                                                                                                           Restorasyon Projelerinin Hazırlanması Ve İnşaat  Mühendisliği Hizmetleri Temini İşi

ihale Türü – Usulü                                           :Hizmet Alımı – Açık İhale Usulü

1- İdarenin

a)Adresi                                                           : KÜMBET MAH. MUHSIN YAZICIOGLU BULVARI  NO: 39 58020

b)Telefon ve faks numarası                             :3462585000 – 3462585087

c)Elektronik posta adresi                                 :bol16@kgm.gov.tr

ç) İhale / Ön Yeterlik                                         :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

dokümanının

görülebileceği internet adresi

2- İhale konusu hizmetin

a)Niteliği, türü ve miktarı                                  :Birim Fiyat Teklif Cetvelinde belirlilen 3 adet Tarihi

Köprü Röleve. Restitüsyon, Restorasyon Projesi

Hazırlanması ve İnşaat Mühendisliği Hizmetleri

b)Yapılacağı Yer                                               :İli Koyulhisar ilçesi (Tarihi İskenderşeyh Köprüsü), Erzincan İli Kemaliye İlçesi (Tarihi Yuva Köyü Köprüsü, Tarih Balkın Köyü Köprüsü)

c)Süresi                                                            :Yer tesliminden itibaren 350 (üçyüzelli) takvim günüdür

3-İhalenin / Ön Yeterlik /

Yeterlik Değerlendirmesinin:

a) Yapılacağı yer :Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü İhale Salonu / Kümbet  Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı No:39 Merkez / Sivas

b)Tarihi ve saati                                               :14.10.2019 – 10:00

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde

uygulanacak kriterler:

4.1.1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ncter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret

Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu

bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren

belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli İmza sirküleri.

4.1.2. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.4. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.5 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait oimast halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret

odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali

müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra

düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın

korunduğunu gösteren belge.

4.2- Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş                Deneyim Belgeleri:

İş deneyim olarak istekli teklif edilen bedelin % 50Yİ oranında ihale konusu iş veya benzer

işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi sunulması zorunludur.

4.3.2. Personel durumuna ilişkin belgeler

Adet                 Pozisyonu                 Mesleki Unvanı                                                         Mesleki

Özellikleri

1                             Proje Müdürü         (T.Mimar/Mimar s                                   En az 5 yıl deneyimli

1                             Proje     Seti            (Rest,Uzm.)( Y.Mimar/Mimar                               En az 5 yıl deneyimli

1                             –                                  İnş.Yük.Mûh/inş.Müh.                             En az 5 yıl deneyimli

1                             –                                  Sanat Tarihçisi                                              En az 3  yıl deneyimli

1                             –                                  Harita Teknikeri                                           En az 3 yıl deneyimli

İhale konusu iş için yukarıda belirtilen elemanlara ilişkin Teknik Personel Taahhütnamesinin verilmesi zorunludur.

Yüklenicinin, işin yürütülmesi sırasında çalıştıracağı teknik personelin idarece öngörülen nitelik ve sayıda olduğuna dair belgeleri, yer tesliminden itibaren 5 (Beş) gün içinde idareye sunması zorunludur. Teknik personelin konuda uzmanlığının aranması halinde; mimarlar,mühendisler, şehir plancılar için en az beş yıl deneyimli olmaları zorunlu olup, konuya ilişkin

miktarına ve oranına bakılmaksızın iş deneyim belgesi sahibi olması veya ihale ilan

tarihinden önce konuda yüksek lisans yapmış olması şartı aranır. Sanat tarihçi, arkeolog,

topograf ve istenilecek diğer personelin en az üç yıl deneyimli olmaları yeteriidir. Bu

personelin; özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odası üye kayıt belgesiyle,

kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veva meslek odası üye kayıt belgesiyle

tevsik edilir. Odası bulunmayan mesleklerde deneyim süresinin belirlenmesinde mezuniyet

tarihi esas alınır. Personel belgelendirilmesine ilişkin belgelerin idareye sunulduğu tarih

itibariyle geçerli olması yeterlidir. İş ortaklığında teknik personel, ortaklık oranına

bakılmaksızın pilot ve diğer ortaklar tarafından karşılanabilir.

4.4- Bu ihalede benzer iş olarak, 1. Grup korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmiş esere Koruma Bölge Kurulunca onaylanmış Röieve, Restiîüsyon ve Restorasyon projesi hazırlamış olmak benzer iş olarak kabul edilecektir. İhale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri diplomaları kabul edilmeyecektir.

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7- İhale dokümanının görülmesi ve satırı alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250,00 TL [İkiyüzelli] Türk Lirası

karşılığı Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü İhaleler Başmühendisliği adresinden satın

alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olan isteklilerin kendisinin veya temsilcilerinin, ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8- Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü İhaleler

Başmühendisliği – Kümbet Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı No:39 58020 Merkez /

Sivas adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla

da gönderilebilir.

9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim

fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde

verilecektir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır

10- istekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri

tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim

günüdür.

12- Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde İdare serbesttir.

13- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.

14- İhalede, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734

sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri uygulanmayıp. Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği

esasları uygulanacaktır.

15- İsteklilerin kendisi veya noter onaylı vekâletnameyi haiz yetkili temsilcilerinin ihale

dokümanım ihale tarihinden en az üç gün önce (11/HV20I9 Tarihi ve Saat: 17:00a kadar)

satın almaları zorunludur. (İlgili yönetmelik madde 8)

Yayın Tarihi:03.10.2019                                                Basın No:5689

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

SOSYAL MEDYADA TAKİP EDİN
error: Bu içeriğin tüm hakları erzincannet.com.tr\'ye aittir.