• Dolar Alış 6.8648TL
 • Dolar Satış 6.8374TL
 • Euro Alış 7.7113TL
 • Euro Satış 7.6805TL
Reklam
Reklam

TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ

Reklam
, 0 Yorum

BASIM, TANITIM VE DUYURU HİZMETİ ALINACAKTIR

TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ

TC ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İNTERNET TABANLI DERGİ YAZILIMLARI (TASARIM, YAZILIM, YAYINCILIK VE DERGİ BASIMI) HİZMETLERİ ALIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/460152

1-İdarenin

a) Adresi : ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DEKALIĞI FATİH MAHALLESİ SAĞLIK Y.OKULU YERLEŞKESİ/ERZİNCAN 1 24100 FATİH MAH ERZİNCAN MERKEZ/ERZİNCAN
b) Telefon ve faks numarası : 4462266666 – 4462266665
c) Elektronik Posta Adresi : tipfak@erzincan.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : T.C. ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İNTERNET TABANLI DERGİ YAZILIMLARI (TASARIM, YAZILIM, YAYINCILIK VE DERGİ BASIMI) HİZMETLERİ ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : T.C. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Başbağlar Mah. 24100 ERZİNCAN
c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 8(sekiz) aydır

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Başbağlar Mah. 24100 ERZİNCAN
b) Tarihi ve saati : 09.10.2019 – 10:00
 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
  4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
  4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
  4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
  4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Başbağlar Mah. 24100 ERZİNCAN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:

Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

SOSYAL MEDYADA TAKİP EDİN
error: Bu içeriğin tüm hakları erzincannet.com.tr\'ye aittir.
ankara escort ankara escort bayan escort bayan porno izle ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort