• Dolar Alış 6.8118TL
 • Dolar Satış 6.7846TL
 • Euro Alış 7.4984TL
 • Euro Satış 7.4685TL
Reklam
Reklam

3 ORDU K. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI

Reklam
, 0 Yorum

3’ÜNCÜ ORDU KOMUTANLIĞI ERZİNCAN GARNİZONU BAĞLI BİRLİKLERİ İÇİN STOK SEVİYE MALZEME OLUŞTURULMASI VE İDAME EDİLMESİ MAKSADIYLA TÜKETİM MAL VE MALZEME ALIMI

3’ÜNCÜ ORDU KOMUTANLIĞI ERZİNCAN GARNİZONU BAĞLI BİRLİKLERİ İÇİN STOK SEVİYE MALZEME OLUŞTURULMASI VE İDAME EDİLMESİ MAKSADIYLA TÜKETİM MAL VE MALZEME ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası :  2019/252306

1-İdarenin

 1. a) Adresi: 3’ÜNCÜ ORDU KOMUTANLIĞI 24100 ERZİNCAN MERKEZ/ERZİNCAN
 2. b) Telefon ve faks numarası: 4462235830 – 4462236584
 3. c) Elektronik Posta Adresi: erzincantedarik@gmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)  :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

 1. a) Niteliği, türü ve miktarı:

3 Kısım 115 Kalem Muhtelif (1 inci Kısım İnşaat Malzemeleri 26 Kalem, 2 nci Kısım Makine-Sıhhi Tesisat Malzemeleri 44 Kalem, 3 üncü Kısım Elektrik Malzemeleri 45 Kalem) Malzeme

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

 1. b) Teslim yeri :Malzemeler 3 üncü Or.Loj.Des.K.lığı L.Y.M. Ana Mlz. ve Tüketim Mlz. 333.Mal Saymanlığına Teslim Edilecektir.
 2. c) Teslim tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarih, işe başlama tebligatının elden tebliği şeklinde nitelendirilecek ve sözleşme konusu mal/mallar defaten (tek parti olarak) 20 (yirmi) takvim günü içerisinde yüklenici veya kanuni temsilcisi 3 üncü Ordu Loj.Des.K.lığı Ana Mlz. veYdk. Parça 333. Mal. Saymanlığı ile Tüketim Mlz. 333.Mal Saymanlığı Deposuna teslim edilecektir. Bu madde gereği ayrıca yükleniciye işe başlama tebligatı çekilmeyecektir.

3- İhalenin

 1. a) Yapılacağı yer: 3 ÜNCÜ ORDU KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI/ ERZİNCAN
 2. b) Tarihi ve saati: 06.2019 – 10:00
 3. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

 1. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 5 (yüzde beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
 2. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 40 TRY (Türk Lirası) karşılığı3’ ÜNCÜ ORDU KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI/ ERZİNCAN adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

 1. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 3 ÜNCÜ ORDU KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI/ ERZİNCAN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
 2. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

 1. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 2. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
 3. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
 4. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İhale konusu Mal/Mallar ilgili teknik şartnamesinde aksi kararlaştırılmadığı durumlarda İşletme-Bakım-İdame maksadıyla alındığı için mal numunesi alınmayacak/tutulmayacaktır. Sözleşmenin uygulanması ile ilgili tüm yetki ve sorumluluklar 3 üncü Ordu Komutanlığına aittir. Ancak; sözleşmenin takip ve kontrolü Loj.Des.K.lığı L.Y.M. Ana Mlz. ve Tüketim Mlz. 333.Mal Saymanlığındadır. (Mal/Malların teslim alınma/edilme, yerinden kaldırılma, muayene sonuçlarının tebliğleri, ihtarname, taşınır mal işlem belgesinin düzenlenmesi vb.) tüm hususlar ilgili Mal Saymanlığınca takip/kontrol edilecek ve 3 üncü Ordu Komutanlığına bilgi verilecektir.

Yayın Tarihi: 31.05.2019                            Basın No: 5393

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

SOSYAL MEDYADA TAKİP EDİN
error: Bu içeriğin tüm hakları erzincannet.com.tr\'ye aittir.
ankara escort ankara escort bayan escort bayan porno izle ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort