• Dolar Alış 6.0670TL
 • Dolar Satış 6.0427TL
 • Euro Alış 6.5767TL
 • Euro Satış 6.5504TL
Reklam
Reklam

53′ ÜNCÜ BAKIM FABRİKA MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI

Reklam
, 0 Yorum

23 KALEM KORUYUCU MELBUSAT ALIMI

23 Kalem Koruyucu Melbusat Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/516462

 

1-İdarenin
a) Adresi : Kurutilek Köyü Mevkii 24000 ERZİNCAN MERKEZ/ERZİNCAN
b) Telefon ve faks numarası : 04462236337 – 4462143477
c) Elektronik Posta Adresi : erzincantedarik@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 23 Kalem Koruyucu Melbusat
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : LYM. Amirliği Tşn. (Tük.333) Mal Saymanlığı /ERZİNCAN
c) Teslim tarihi : 10.3.1. Mal/mallar defaten (tek parti olarak), Sözleşmenin imzalandığı günün ertesi gününden başlamak üzere 30 (Otuz) takvim günü içerisinde yüklenici veya kanuni temsilcisi tarafından LYM.Amirliği Tük.Mlz.333 Mal Saymanlığınına teslim edilecektir. 10.3.2. Mal/malların teslimatı iş günü ve iş saatlerinde yapılacaktır. Ancak; son teslim günü resmi tatil gününe tesadüf ettiği takdirde teslimat ilk iş günü mesai sonuna kadar yapılacaktır. 10.3.3. Teslim edilen Mal/mallar kabulü yapılıncaya kadar geçen süre içerisinde muayenede RED olma hali dışında yükleniciye iade edilmeyecektir. 10.3.4. Yüklenici, ihale dokümanı ve sözleşme şartlarına uygun olarak taahhüdünü süresinde yerine getirmediği (hiç mal teslimatı yapmadığı veya teslim edilen Mal/malların muayenede uygun bulunmadığı veya işi bitirmediği) takdirde bu sözleşmenin 34’üncü, madde hükümleri uygulanır. İhtarlı süre içerisinde 1 (Bir) defa Mal/malları getirme hakkı vardır. Mal/malların teslimini ihtarın tebliğinden önce yapamaz. 10.3.5. Yüklenici, Mal/malları ihale dokümanı ve sözleşme şartlarına uygun şekilde muayeneye hazır hale getirdiğini ilgili saymanlık veya sözleşme makamına bildirmesinden itibaren, LYM.Amirliği Tük.Mlz.333 Mal Saymanlığınca 5 (Beş) iş günü içerisinde asgari 4 (Dört) nüsha Muayene Muhtırası ve Komisyon Kararı tanzim edilmek suretiyle 53’üncü Bakım Fabrika Müdürlüğü Muayene ve Kabul Komisyon Başkanlığına müracaat edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : 53’üncü Bakım Fabrika Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığı/ ERZİNCAN
b) Tarihi ve saati : 25.10.2018 – 14:00
 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
  4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
  4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
  4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
  4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 10 (yüzde on) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 72 TRY (Türk Lirası) karşılığı 53’üncü Bakım Fabrika Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığı/ERZİNCAN adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 53’üncü Bakım Fabrika Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığı/ ERZİNCAN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Yayın Tarihi: 19.10.2018                         Basın No: 13026

 

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

SOSYAL MEDYADA TAKİP EDİN
error: Bu içeriğin tüm hakları erzincannet.com.tr\'ye aittir.
ankara escort ankara escort bayan escort bayan porno izle ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort